خبرخوان

آرشیو سالیانه "۱۳۹۲"

خاطرات تفحص۲

خاطرات تفحص۲

پاى عليجانى هم پريد در ميدان مين اطراف ارتفاع 112 منطقه والفجر مقدماتى، شروع كرده بوديم به كار. از حدود 12 شهيدى كه آن روز پيدا كرده بوديم، اكثرشان وسط ميدان مين افتاده بودند. ميان سيم هاى خاردار، و وسط راه كار. از جلمه...

خاطرات  تفحص۱

خاطرات تفحص۱

عكاس و مين والمرى اوائل سال 72 در ارتفاع 112 فكه، همراه بچه ها توى راه كارى مى رفتيم جلو. حميد اشرفى دوربين در دست داشت و مدام عكس مى گرفت و به قول بچه ها صحنه ها را شكار مى كرد. به شيارى رسيديم كه عبور از آنجا را خطرناك تشخيص...

عملیات متهورانه

عملیات متهورانه

رشید ضامن نارنجک را کشید و با لنگ های درازش خودش را به اتاقک کاهگلی درب و داغون رساند. روی پنجره های اتاقک به جای شیشه� رشید ضامن نارنجک را کشید و با لنگ های درازش خودش را به اتاقک کاهگلی درب و داغون رساند. روی پنجره های...

آقای نورانی سوخته

آقای نورانی سوخته

بعد از سه ماه دلم برای اهل و عیال تنگ شد و فکر و خیالات افتاد تو سرم. مرخصی گرفتم و روانه شهرمان شدم. مرخصی گرفتم و روانه شهر�بعد از سه ماه دلم برای اهل و عیال تنگ شد و فکر و خیالات افتاد تو سرم. مرخصی گرفتم و روانه شهرمان...

آفتاب نیمه شب

آفتاب نیمه شب

وقتی بی خوابی می افتاد سرمان،دلمان نمی آمد كه بگذاریم دیگران راحت �وقتی بی خوابی می افتاد سرمان،دلمان نمی آمد كه بگذاریم دیگران راحت بخوابند،خصوصا دوستان نزدیك.به هر بهانه ای بود بالا سرشان می رفتیم و آنها را از جا بلند...

آدم قابل اعتماد

آدم قابل اعتماد

همیشه مواظبت از اعمال، خصوصا آنچه افزون بر وظایف و فرایض بوهمیشه مواظبت از اعمال، خصوصا آنچه افزون بر وظایف و فرایض بود برای اخلاص بیشتر و ترس و وحشت از ریا نبود. عمده اش ملاحظه اطرافیان بود و اینكه شخص در جمع انگشت نما...

آدرس ایمیل جهت ارتباط با مدیر سایت khj.salehin@chmail.ir

آدرس ایمیل جهت ارتباط با مدیر سایت khj.salehin@chmail.ir

آدرس ایمیل جهت ارتباط با مدیر سایت khj.salehin@chmail.irآدرس ایمیل جهت ارتباط با مدیر سایت...

داستانهای ماندگار

داستانهای ماندگار

شهید باباییشهید...