برگزاری قرارگاه صالحین

در مورخه 1397/02/29ساعت 8/30صبح قرارگاه صالحین ناحیه ای باحضور فرماندهی محترم ناحیه سرهنگ دوم پاسدار محمدرضا آوازی واعضای محترم قرارگاه (فرماندهان محترم حوزه ها ،ومسئولین محترم معاونت های ناحیه )برگزار شد.

در مورخه 1397/02/29ساعت 8/30صبح قرارگاه صالحین ناحیه ای باحضور فرماندهی محترم ناحیه سرهنگ دوم پاسدار محمدرضا آوازی واعضای محترم قرارگاه (فرماندهان محترم حوزه ها ،ومسئولین محترم معاونت های ناحیه )برگزار شد..

سرویس عکس:

برگزاری قرارگاه صالحین  1 برگزاری قرارگاه صالحین  2
برگزاری قرارگاه صالحین  3 برگزاری قرارگاه صالحین  4

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :