برگزاری قرارگاه صالحین

در مورخه ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ساعت ۸/۳۰صبح قرارگاه صالحین ناحیه ای باحضور فرماندهی محترم ناحیه سرهنگ دوم پاسدار محمدرضا آوازی واعضای محترم قرارگاه (فرماندهان محترم حوزه ها ،ومسئولین محترم معاونت های ناحیه )برگزار شد.

در مورخه ۱۳۹۷/۰۲/۲۹ساعت ۸/۳۰صبح قرارگاه صالحین ناحیه ای باحضور فرماندهی محترم ناحیه سرهنگ دوم پاسدار محمدرضا آوازی واعضای محترم قرارگاه (فرماندهان محترم حوزه ها ،ومسئولین محترم معاونت های ناحیه )برگزار شد..

سرویس عکس:

برگزاری قرارگاه صالحین  1 برگزاری قرارگاه صالحین  2
برگزاری قرارگاه صالحین  3 برگزاری قرارگاه صالحین  4

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :