قرارگاه صالحین ناحیه ای

قرارگاه صالحین ناحیه ای در مورخه۱۳۹۷/۰۴/۲۵در ساعت ۸/۳۰صبح با حضور فرماندهی محترم جناب سرهنگ بشیری واعضاءجلسه برگزار شد.

قرارگاه صالحین ناحیه ای در مورخه۱۳۹۷/۰۴/۲۵در ساعت ۸/۳۰صبح با حضور فرماندهی محترم جناب سرهنگ بشیری واعضاءجلسه برگزار شد..

سرویس عکس:

قرارگاه صالحین ناحیه ای 1 قرارگاه صالحین ناحیه ای 2
قرارگاه صالحین ناحیه ای 3

 

کلیدواژه ها :

این خبر را به اشتراک بگذارید :