دکتر معین : هدیه متنای خراسان جنوبی خستگی را از تنم بیرون کرد.

دکتر معین : هدیه متنای خراسان جنوبی خستگی را از تنم بیرون کرد.

نویسنده: كرمي - ۱۳۹۷/۰۹/۱۶

سوغات معنوی متنای خراسان جنوبی، در دستان دکتر معین رییس سازمان فضای مجازی بسیج کشور

دکتر معین : هدیه متنای خراسان جنوبی خستگی را از تنم بیرون کرد.