نماهنگ ارزشی “ما آماده ایم” بر پایه آهنگ گردان حامد زمانی

نماهنگ ارزشی “ما آماده ایم” بر پایه آهنگ گردان حامد زمانی

نماهنگ ارزشی “ما آماده ایم” بر پایه آهنگ گردان حامد زمانی ساخته شده توسط اعضای حلقه صالحین شهید نصرتی منتشر شده در مهرماه 1395 این نماهنگ در نوع خود بی نظیر است!!! نمایش در سایت صالحین شهید...